Tăng lương công chức, viên chức, lương hưu từ 1/7/2024: Mức tăng ‘ấm lòng’ ai cũng phấn khởi

Kh.ông còn là dự kiến, việc cải cách t.iền lương cho cán bộ công chức, viên chức đã là nghị quyết được th.ông qua và sẽ được thực hiện từ 1/7/2024.

Theo Nghị quyết này, công chức viên chức và những người đang hưởng lương hưu sẽ được tăng lương đáng kể mỗi tháng. Đây đúng là một th.ông tin đáng mừng mà có lẽ rất nhiều người đang trông đợi.

Cụ thể về chính sách tăng lương như sau:

T.iền lương trung bình của công chức, viên chức (khi thực hiện cải cách t.iền lương) sẽ cao hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động l.àm công hưởng lương (7,5 tr.iệu đồng/tháng).

Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo h.iểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một s.ố chính sách an s.inh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

“Qua 4 lần cải cách t.iền lương, tôi thấy chưa có lần nào chính sách t.iền lương đồng bộ, toàn diện, căn bản như lần này. Đây là một chính sách lương mới rất tiến bộ, công bằng, thật sự hài hòa và hợp lý”, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Vì vậy nếu lương t.ối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh n.ghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 tr.iệu đồng hiện nay.

Điểm đáng chú ý của chính sách t.iền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh n.ghiệp (tức là bãi bỏ chế độ đặc t.hù).

Hiện nay lương khu vực doanh n.ghiệp chia l.àm 4 vùng: Vùng 1 là 4,68 tr.iệu đồng/tháng; vùng 2 là 4,16 tr.iệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,64 tr.iệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 tr.iệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh n.ghiệp hiện nay là hơn 3,9 tr.iệu đồng.

Dự kiến cuối năm nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ phương án tăng lương lương t.ối thiểu vùng. Trong các phiên thảo luận tại Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu đề nghị tăng lương t.ối thiểu vùng đồng thời với l.ộ trình thực hiện cải cách t.iền lương từ 1/7/2024.

Ngoài ra, chính sách t.iền lương mới cũng mở rộng quan hệ t.iền lương từ 1 – 2,34 – 10 hiện nay lên 1 – 2,68 – 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 tr.iệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ s.ố lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ s.ố 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 tr.iệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ s.ố 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con s.ố 18 tr.iệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ t.iền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp ch.iếm t.ối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% t.iền thưởng.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và t.iền thưởng thì t.iền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách t.iền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động l.àm công hưởng lương (7,5 tr.iệu đồng/tháng).

Tiếp tục tăng lương thêm 7%/năm từ 2025

Một điểm đáng chú ý nữa là từ năm 2025, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Tức là sau khi thực hiện cải cách t.iền lương có bảng lương mới với mức lương tăng hơn so với hiện hành thì hàng năm công chức, viên chức vẫn được tăng lương thêm 7%.

Việc tăng lương thêm 7% để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP và được thực hiện cho đến khi mức lương thấp nhất của khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh n.ghiệp.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc Quốc hội th.ông qua chính sách cải cách t.iền lương lần này vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời sự, tạo tâm trạng vui tươi, phấn khởi trong xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nguồn: https://sohuutritue.net.vn/tang-luong-cong-chuc-vien-chuc-luong-huu-tu-1-7-2024-muc-tang-039am-long039-ai-cung-phan-khoi-d200363.html